ต้าเหลียนจะดำเนินการตามระบบใหม่ในการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในเมือง

ต้าเหลียนจะดำเนินการตามระบบใหม่ในการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในเมือง

ต้าเหลียนจะดำเนินการตามระบบใหม่ในการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในเมือง

กองมนุษย์และกิจการด้านสังคมเมืองต้าเหลียนได้ให้ข้อมูลว่า แผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินการระบบฝึกงานแบบใหม่ในสถานประกอบการเมืองต้าเหลียนได้ถูกนำออกมาใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งระบบฝึกงานแบบใหม่นี้จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในเมืองของเรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ “ลงทะเบียนในการรับสมัครงาน ลงทะเบียนเมื่อแรกเข้าทำงานในสถานประกอบการใด ๆ และความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาเพื่อจัดฝึกอบรมให้กับผู้ฝึกงาน” ระบบใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อให้สถานประกอบการต่าง ๆ ดำเนินการฝึกอบรมในระดับมหัพภาคเพื่อที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงาน อีกทั้ง ส่งเสริมการฝึกงาน และการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย การดำเนินการระบบการฝึกงานแบบใหม่ในสถานประกอบการอย่างเต็มรูปแบบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของมาตรการเพื่อการยกระดับทักษะวิชาชีพแห่งชาติ แผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินการระบบฝึกงานแบบใหม่ในสถานประกอบการเมืองต้าเหลียนเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองมนุษย์และกิจการด้านสังคม และสำนักการคลัง จะมีส่วนทำให้การฝึกงานมีรูปแบบเปลี่ยนไปโดยการรับสมัครงาน และการโอนย้ายพนักงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานนั้นจะสามารถทำได้โดยการเซ็นสัญญาจ้างกับสถานประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีทักษะระดับสูง และระดับกลางได้รับการฝึกฝนให้มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะอยู่ระหว่าง 1-2 ปี ทั้งนี้ สถานประกอบการจะต้องจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานตามระเบียบข้อบังคับในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการฝึกงานและการฝึกอบรม ซึ่งค่าแรงดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้ในระเบียบของเขตพื้นที่ของสถานประกอบการนั้น ๆ การฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกงานใหม่ในสถานประกอบการจะใช้รูปแบบการฝึกงานที่เรียกว่า “ระบบสถานประกอบการควบคู่กับสถานศึกษา และการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน” ทั้งนี้ การฝึกอบรมในสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมในสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาและการฝึกอาชีพอื่น ๆ จะใช้วิธีการที่เรียกว่า “การฝึกงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถานประกอบการควบคู่กับสถาศึกษา” และ “การเรียนสลับกับการทำงาน” ในช่วงของการสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้ฝึกงานจะได้เข้าร่วมการประเมินทักษะทางอาชีพ หรือการทดสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับใบรับรองคุณสมบัติสายอาชีพที่เกี่ยวข้องใบรับรองระดับทักษะอาชีพ ใบรับรองความสามารถทางสายอาชีพพิเศษ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม และปริญญาบัตร เมืองของเราจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับการฝึกอาชีพให้กับสถานประกอบการนำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ฝึกงานตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานแล้วผู้ฝึกงานที่มีใบรับรองคุณสมบัติสายอาชีพ และใบรับรองระดับทักษะอาชีพจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในแต่ละปีจำนวน 5,000 หยวน สำหรับแรงงานฝีมือระดับกลาง และปีละ 6,000 หยวน สำหรับแรงงานฝีมือระดับอาวุโส ผู้ฝึกงานรายที่มีใบรับรองระดับทักษะอาชีพ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม และปริญญาบัตรจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 หยวน ต่อคนต่อปี เงินสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับการฝึกงานใหม่นี้จะจ่ายให้กับสถานประกอบการก่อน และจะเพิ่มเติมให้ในภายหลัง ระเบียบข้อบังคับในการฝึกงานนี้กำหนดให้แต่ละเขตจะต้องจัดสรรเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นร้อยละ 30 ให้กับสถานประกอบการเพื่อใช้ในโครงการฝึกงานในระหว่างช่วงการทำสัญญากับสถานประกอบการ เมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้นแล้วเงินทุนสนับสนุนที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรตามหลักการที่ว่า “ได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้น และจ่ายค่าเสียหายน้อยลง”  

21 ก.ย. 2563   79  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา