International Affairs Office, Bangkok Metropolitan Administration

(14 มี.ค.2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก (Mrs. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้ ทั้งนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา