IAO Service (การบริการของสำนักงานการต่างประเทศ)

eForm งานแปลและงานตรวจเอกสาร

eForm งานแปลและงานตรวจเอกสาร


For COVID-19

For COVID-19


คู่มือสำหรับชาวต่างชาติ

คู่มือสำหรับชาวต่างชาติ


ตารางการใช้ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ

ตารางการใช้ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ


ชื่อตำแหน่ง/หน่วยงาน

ชื่อตำแหน่ง/หน่วยงาน


ข้อมูลเขต/แขวง/ถนน/ซอย/ตรอก

ข้อมูลเขต/แขวง/ถนน/ซอย/ตรอก


ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา