ความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ


สรุปขั้นตอน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ


ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการและธงของแต่ละประเทศ


ชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการ


เอกสารเผยแพร่


ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม


การอบรมให้ความรู้ด้านการต่างประเทศ เมื่อ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา