การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


O 35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O 34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O 33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


O 32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


O 31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี


O 29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


O 27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


O 26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


O 25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O 24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O 23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ


O 22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O 21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


O 20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


O 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


O 18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O 15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O 17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


O 16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O 13 E-Service


O 12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ


O 11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


O 10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


O 9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา