โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานการต่างประเทศ

พรรณราย จริงจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ

 

 

จิราภรณ์  ปึงประวัติ
ผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

 

จารุพงศ์  เพ็งเกลี้ยง
ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

 

 

ว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

พลอยนภัส  พัฒน์ธนัย
หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ 

ว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงานและส่งเสริมกิจการ
ต่างประเทศ

สุรีรัตน์  นฤนิรนาท
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพ
ของเมือง

อุณาอร ตั้งเศรษฐพัฒน์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

ฐิติกร 
เหลืองอิงคสุต
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ 

พรรณระวี  
แจ้งแสงฟ้า 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

พงศ์นรินทร์
คงชู 
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ 

รัชปาน
โรจน์เจริญงาม 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ครองธรรม
นีละไพจิตร
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ

วรณัน
ธรรมโชติ 
วิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ

ธณภณ 
หนูเกื้อ
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ 

วันทนา
เตชะสุวรรณา
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ

วรชิต
กอบเจริญธรรม
นายช่างภาพ
ชำนาญงาน

 นิศากร
แก้วมะลัง 
นักจัดการงาน
ทั่วไปปฎิบัติการ

       

พิมพิชา
เกิดมณี
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

อภิชัย
กุญชรชัย
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ณิชาภัทร
พิพัฒน์ศรีโสภณ 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

วรนภัส
แช่มลือนาม 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 ปรางฉาย
สรรค์วิทยากุล 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

บุษบา
กระจ่างฉาย
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

วีรนุช
เนาวศักดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

 ชุดาภา
ทิมจำลอง 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี
ปฏิบัติการ

อิสราภรณ์
อัมพรวัฒนโรจน์
เจ้าพนักงาน
การเงินชำนาญงาน
               
 พฤทธิพงศ์
สุรเกียรติ
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 
     

 

 อัครภณ 
ชัชวาลวนิช
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

วิริยะ รอดไสว
เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
                 
               

นิธิศ
สร้อยน้ำ
พนักงาน
สถานที่ บ.2

อรุณ
ศรีทอง
พนักงนขับ
รถยนต์ ส.2

               
               

อุษา
ทองเหลือ 
พนักงานสถานที่

พงศกร
สินธวาชีวะ
พนักงานขับ
รถยนต์ ส.1

                 
               

ธัญรัชต์ 
เพชรานนท์
พนักงานสถานที่

อธิวัฒน์
อินปัญญา
พนักงาน
ขับรถยนต์ ส.1

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานการต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา