โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานการต่างประเทศ

พรรณราย จริงจิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ

 

 

พิพล  กระบวนรัตน์
ผู้อำนวยการ
ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

 

จารุพงศ์  เพ็งเกลี้ยง
ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

 

 

จิราภรณ์  ปึงประวัติ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

พลอยนภัส  พัฒน์ธนัย
หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ 

สุนิสา  ปั้นวิลัย
หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงานและส่งเสริมกิจการ
ต่างประเทศ

สุรีรัตน์  นฤนิรนาท
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพ
ของเมือง

ณัฐวัฒน์  ศิลปโสภาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

ฐิติกร 
เหลืองอิงคสุต
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ 

พรรณระวี  
แจ้งแสงฟ้า 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

พงศ์นรินทร์
คงชู 
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ 

รัชปาน
โรจน์เจริญงาม 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

บุษบา
กระจ่างฉาย 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

ครองธรรม
นีละไพจิตร
นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ

วีรนุช
เนาวศักดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

กรกฎ 
หนูเกื้อ
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

วรชิต
กอบเจริญธรรม
นายช่างภาพ
ชำนาญงาน

 นิศากร
แก้วมะลัง 
นักจัดการงาน
ทั่วไปปฎิบัติการ

     

พิมพิชา
เกิดมณี
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

อภิชัย
กุญชรชัย
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

วรนภัส
แช่มลือนาม 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

วรณัน
ธรรมโชติ 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 ปุณฑรีก์
อภิพัฒนศิริพงษ์
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

ปรางฉาย
สรรค์วิทยากุล 
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 ชุดาภา
ทิมจำลอง 
นักวิชาการเงิน
และบัญชี
ปฏิบัติการ

อังคณา
อัมพรวัฒนโรจน์
เจ้าพนักงาน
การเงินชำนาญงาน
               
 พฤทธิพงศ์
สุรเกียรติ
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 
         

อัครภณ 
ชัชวาลวนิช
นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

สลิลทิพย์
สมคำ 
เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
                 
               

นิธิศ
สร้อยน้ำ
พนักงาน
สถานที่ บ.2

อรุณ
ศรีทอง
พนักงนขับ
รถยนต์ ส.2

               
               

อุษา
ทองเหลือ 
พนักงานสถานที่

พงศกร
สินธวาชีวะ
พนักงานขับ
รถยนต์ ส.1

                 
               

ธัญรัชต์ 
เพชรานนท์
พนักงานสถานที่

ก่อเกียรติ
เมรัตน์
พนักงาน
ขับรถยนต์ ส.1

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานการต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา