การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


O 31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี


O 25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O 12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ


O 11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


O 9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


O6 Q&A


O 5 ข่าวประชาสัมพันธ์


O 14 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O 1โครงสร้าง


O 4 ข้อมูลการติดต่อ


O 3 อำนาจหน้าที่


การบริหารเงินงบประมาณ


กฎหมายที่เกี่่ยวข้อง กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา...


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา