ชื่อตำแหน่ง

ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น Local competent official
กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง Air Quality and Noise Surveillance Section
ผู้อำนวยการกองการเงิน Director of Treasury Division
ผู้อำนวยการกองบำเหน็จบำนาญ Director of Pension Division
กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง Financial Regulation and Law Section
กลุ่มงานนโยบายรายได้และรายจ่าย Revenue and Expenditure Policy Section
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน Economy and Treasure Policy Section
กลุ่มงานนโยบายหนี้สิน Debt Policy Section
กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Treatment System Development Section
ฝ่ายนิติการและระเบียบ Legal Affairs and Regulation Section
ฝ่ายบังคับภาษี Tax Enforcement Section
ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ (1/2/3) Revenue Inspection and Acceleration Section (1/2/3)
งานบริการที่จอดยานยนต์ Parking Service Section
กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี Financial Report and Accounting System Development Section
กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ Personnel Evaluation, Recruitment and Professional Standard Section
กลุ่มงานนิเทศการศึกษา Educational Supervision Section
กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา Educational Management Evaluation Section
กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี Research, Media Development and Technology Section
กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ Water Reservoir Preservation Section
กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม Data System and Fee Collection Administration Section
กลุ่มควบคุมเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ Nuisance and Health Impact Control Section
กลุ่มสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ Public Building Sanitation Section
กลุ่มอาชีวอนามัย Occupational Health Section
กลุ่มงานสนับสนุนบริการทันตกรรมและทันตสาธารณสุข Dental Service and Dental Public Health Support Section
กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล Nursing Standard and Quality Control Section
กลุ่มงานบริการสถานศึกษา Educational Institution Service Section
กลุ่มนโยบายและหนี้สิน Policy and Dept Section
กลุ่มสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Factory Sanitation and Health Hazadous Business Section
กลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย Chemical and Hazardous Substances Management Section
กลุ่มงานอนามัยชุมชน Community Health Section
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medicine and Emergency Medical Service Section
กลุ่มงานนิติเวชวิทยา Forensic Medicine Section
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ Orthopedics Section
กลุ่มงานชันสูตรโรคกลางและงานธนาคารเลือด Central Laboratory and Transfusion Section
กลุ่มงานนิติการและระเบียบ Legal Affairs and Regulation Section
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู Rehabilitation Medicine Section
กลุ่มงานรังสีวิทยา Radiology Section
กลุ่มงานพยาธิวิทยา Pathology Section
กลุ่มงานธนาคารเลือด Transfusion Section
กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง Central Laboratory Section
กลุ่มงานเภสัชกรรม Pharmacy Section
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม Obstetrics and Gynecology Section
กลุ่มงานจักษุวิทยา Ophthalmology Section
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก Otolaryngology Section
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา Anesthesiology Section
กลุ่มงานจิตเวช Psychiatry Section
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก Orthopedic Surgery Section
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก Out Patient Section
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา Emergency Medicine and Forensic Medicine Section
กลุ่มงานอายุรกรรม Internal Medicine Section
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Pediatrics Section
กลุ่มงานศัลยกรรม Surgery Section
ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร Administrative Technology Section
ฝ่ายบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Management Section
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและตำแหน่ง Profession and Position Development Section
ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง Specialized Knowledge Development Section
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม Training Administration Section
ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี Budget and Accounting Section
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ International Knowledge Promotion Section
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์ Course Development and Achievement Evaluation Section
ฝ่ายวิทยบริการ Academic Resources Section
ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม Training Technology Section
ฝ่ายพัฒนานักบริหาร Executive Development Section
ฝ่ายพัฒนานักบริหารวิชาชีพ Professional Executive Development Section
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ Chief of Planning and Foreign Affairs Promotion Section
กลุ่มงานญัตติและกระทู้ Motion and Question Section
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ Director of Public Relations Division
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา Audio - Visual Technical Officer
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศ Domestic Knowledge Promotion Section
หัวหน้ากลุ่มงานพิธีการ Chief of Protocol Section
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง Chief of City Relations Promotion Section
กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง City Capacity Promotion Section
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง Director of City Relations Promotion Division
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง Director of Planning and City Capacity Development Division
ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ Director of International Affairs Office
ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง City Relations Promotion Division
ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง Planning and City Capacity Development Division
กลุ่มงานพิธีการ Protocol Section
กลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง City Relations Promotion Section
กลุ่มงานแผนงานและส่งเสริมกิจการต่างประเทศ Planning and Foreign Affairs Development Section
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Medical Technology Section
กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatrics Section
กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ Emergency Medicine and Referral Service Section
กลุ่มงานแพทย์ศาสตรศึกษา Medical Education Section
กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย Reseach Promotion Section
สำนักงานการต่างประเทศ International Affairs Office
กลุ่มภารกิจด้านการบริการพิเศษ Special Service Cluster
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ Quality Development Section
กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน Community Medicine Section
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Thai Traditional and Alternative Medicine Section
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Occupational Medicine Section
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการ Service Support Cluster
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก Out-Patient Section
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ Primary Service Cluster
กลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ Tertiary Cluster
กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล Nursing Cluster
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ Administrative Cluster
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณการเงินและบัญชี Chief of Budget, Finance and Accounting Section
หัวหน้าฝ่ายปกครอง Chief of Administration Section
กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 Inspection and Operations Division for Area 1
สํานักวัฒนธรรม กีฬ่า และ การท่องเที่ยว Culture, Sport, and Tourism Department
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง Chief of City Capacity Development Section
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว Culture, Sports and Tourism Department
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร Chief of BMA Inspector - General
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Senior Advisor to Governor of Bangkok
พนักงานทั่วไป (กวาด) General Personnel (Sweeper)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม Chief of Training Administration Section
ผู้อำนวยการสำนัก สิ่งแวดล้อม Director-General of Environment Department
ที่ปรีกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ็Honorary Adviser to The Governor of Bangkok
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ Chief of Petition and Receipt Audit Section
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และ พัสดุ Chiet of General Affairs and Supply Section
กลุ่มงานสอบถาม รับ - ส่งหนังสือ Information, Send and Receive Document Subsection
รับชำระค่าธรรมเนียม Fee Payment
รับแจ้งตัดต้นไม้ Tree Pruning and Trimming Request
รับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน Sewage and Waste Fats Transfer Request
จุดรอรับบริการ Waiting Point
กลุ่มงานรักษาความสะอาด 1 Public Cleansing Subsection 1
กลุ่มงานรักษาความสะอาด 2 Public Cleansing Subsection 2
กลุ่มงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน Sewage and Waste Fats Transfer Subsection
กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ Tree Planting and Maintaining Subsection
กลุ่มงานบุคลากร Personnel Subsection
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Radio Broadcasting Station
สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration City Market Office
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย Office of BMA’s Weekend Markets
กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Weekend Market Directing Office
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด The Krungthep Thanakom Co. Ltd.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด BMA Savings Cooperative Limited
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ Budget Analysis Division 4
หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Commercial Organization
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office
กองปฏิบัติการดับเพลิง ๔ Fire Brigade Division 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร The Bangkok Metropolitan Administration Budget Department
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ Budget Analysis Division 1
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ Budget Analysis Division 2
กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ Budget Analysis Division 3
กองวิชาการและแผนงาน Technical and Planning Division
กองวิชาการและแผนงาน Technical and Planning Division
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Fire and Rescue Directing Division
กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ Fire Brigade Division 1
กองปฏิบัติการดับเพลิง ๒ Fire Brigade Division 2
กองปฏิบัติการดับเพลิง ๓ Fire Brigade Division 3
กองสำรวจและแผนที่ Surveying and Mapping Division
กองวางผังพัฒนาเมือง Urban Development Planning Division
กองวางผังพัฒนาเมือง Urban Development Planning Division
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง Land Readjustment and Urban Renewal Division
กองควบคุมทางผังเมือง Urban Planning Control Division
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Fire and Rescue department
กองส่งเสริมอาชีพ Occupational Promotion Division
สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม Social Welfare and Safety Office
สำนักการจราจรและขนส่ง Traffic and Transportation Department
สำนักงานวิศวกรรมจราจร Traffic Engineering Division
กองพัฒนาระบบจราจร Traffic System Development Division
กองการขนส่ง Transportation Division
สำนักผังเมือง City Planning Department
สำนักพัฒนาสังคม Social Development Department
กองการพัฒนาชุมชน Community Development Division
กองตรวจจ่าย Disbursement Division
กองบำเหน็จบำนาญ Pension Division
สำนักเทศกิจ City Law Enforcement Department
กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 Inspection and Operations Division for Area 2
กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 Inspection and Operations Division for Area 3
กลุ่มงานบริหารการเงิน 2 Financial Management Section 2
กลุ่มงานรับเงิน Collection Section
กองบัญชี Account Division
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Fiscal Policy Office
กองโรงงานช่างกล Mechanical Workshops Division
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ Property and Procurement Division
ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art and Culture Centre
สำนักการคลัง Finance Department
กองรายได้ Revenue Division
กองการเงิน Treasury Division
กลุ่มงานบริหารการเงิน 1 Financial Management Section 1
ห้องสมุดวิชาการ Public Library
ห้องสมุดสีเขียว Green Library
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ Chirayu - Poonsupaya Discovery Learning Library
กองการกีฬา Sports Division
กองการสังคีต Music Division
กองการท่องเที่ยว Tourism Division
กองวัฒนธรรม Culture Division
ศูนย์เยาวชนบางแค Bang Khae Youth Center
ศูนย์เยาวชนหลักสี่ Lak Si Youth Center
ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน Bang Khun Thian Sports Center
ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน Bueng Nongbon Sports Center
ศูนย์กีฬามิตรไมตรี Mit Maitri Sports Center
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) Bang Mod Sports Center
ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม Khlong Kum Youth Center
ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง Lat Krabang Youth Center
ศูนย์เยาวชนสะพานสูง Saphan Sung Youth Center
ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ Wat Dokmai Youth Center
ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา Wat Chaiyaphruek Mala Youth Center
ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 Rama VIII Bridge Youth Center
ศูนย์เยาวชนหนองจอก Nong Chok Youth Center
ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน Bang Khun Thian Youth Center
ศูนย์เยาวชนเกียกกาย Kiak Kai Youth Center
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย Suan Oy Youth Center
ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ Thung Khru Youth Center
ศูนย์เยาวชนลุมพินี Lumphini Youth Center
ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ Wat Welurachin Youth Center
ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช Tachawanit Youth Center
ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ Bonkai Youth Center
ศูนย์เยาวชนบางเขน Bang Khen Youth Center
ศูนย์เยาวชนมีนบุรี Min Buri Youth Center
สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 Bueng Nam Lat Phrao 71 Park
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) Bangkok Youth Center (Thai - Japan)
กองนันทนาการ City Recreation Division
กองนันทนาการ City Recreation Division
สวนหลวงพระราม 8 Suan Luang Rama VIII Park
สวนเบญจกิติ Benchakitti Park
สวนนวมินทร์ภิรมย์ Nawaminphirom Park
สวนนาคราภิรมย์ Nakharaphirom Park
สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ Sirindhra Preuksaphan Park
สวนพรรณภิรมย์ Phanphirom Park
สวนวนธรรม Wanadharm Park
สวนทวีวนารมย์ Thawiwanarom Park
สวนสาธารณะสันติชัยปราการ Santichaiprakan Public Park
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย Chaloem Phrakiat Kiakkai Public Park
กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 Repair and Maintenance Section 1
กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2 Repair and Maintenance Section 2
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา Public Park in Commemoration of H.M. the King's 6th Cycle Birthda
กองเครื่องจักรกล Mechanical Division
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 Water Pump Service 1
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2 Water Pump Service 2
กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม Information System and Fee Collection Management Section
กลุ่มงานซ่อมบำรุง Maintenance Section
กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 Operation Section 1
กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 Operation Section 2
กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 Operation Section 3
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 Canal Maintenance Section 2
กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง Canal Engineering Section
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ Water Quality Management Office
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Quality Analysis Section
กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน Project and Sludge Management Section
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 Sewerage System Maintenance Section 1
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 Sewerage System Maintenance Section 2
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ Sewerage System Engineering Section
กองระบบคลอง Canal System Division
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 Canal Maintenance Section 1
กองระบบอาคารบังคับน้ำ Drainage Control – Structure System Division
กลุ่มงานวิศวกรรม Engineering Section
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 Drainage Control - Structure Section 1
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 Drainage Control - Structure Section 2
กองระบบท่อระบายน้ำ Sewerage System Division
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2 Drainage System Development Section 2
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3 Drainage System Development Section 3
กองสารสนเทศระบายน้ำ Drainage Information System Division
กลุ่มงานสารสนเทศ Information System Section
กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม Flood Prevention System Control Section
กลุ่มงานอุทธรณ์และกฎหมาย Appeal and Laws Section
สำนักการระบายน้ำ Drainage and Sewerage Department
กองพัฒนาระบบหลัก Main Drainage System Development Division
กลุ่มงานบริหารโครงการ Project Management Section
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 Drainage System Development Section 1
กลุ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ 2 Land Acquisition Section 2
กลุ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ 3 Land Acquisition Section 3
กลุ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ 4 Land Acquisition Section 4
กลุ่มงานสำรวจทรัพย์สินและประมาณราคา 1 Assets Survey and Cost Estimation Section 1
กลุ่มงานสำรวจทรัพย์สินและประมาณราคา 2 Assets Survey and Cost Estimation Section 2
กลุ่มงานควบคุมอาคาร 3 Building Control Section 3
กลุ่มงานสำรวจและแผนที่ 1 Land Survey and Map Section 1
กลุ่มงานสำรวจและแผนที่ 2 Land Survey and Map Section 2
กลุ่มงานสารสนเทศที่ดิน 2 Land Information System Section 2
กองจัดกรรมสิทธิ์ Land Acquisition Division
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 4 Construction Supervision Section 4
กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 1 Highway Engineering Section 1
กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 2 Highway Engineering Section 2
กลุ่มงานประมาณราคา Cost Estimation Section
กองควบคุมการก่อสร้าง Construction Supervision Division
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 Construction Supervision Section 1
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 Road Construction and Maintenance Unit 5
กลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ Bridges and Special Structure Road Maintenance Section
สำนักงานออกแบบ Construction Design Office
กลุ่มงานมัณฑนศิลป์ Interior Design Section
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 2 Analysis and Research Section 2
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 3 Analysis and Research Section 3
สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ Construction and Maintenance Office
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 Road Construction and Maintenance Unit 1
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 Road Construction and Maintenance Unit 2
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค Planning and Public Utility Co - ordination Division
กลุ่มงานประสานการปฏิบัติการสาธารณูปโภค Public Utilities Operation Coordinating Section
กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ Media Production and Dissemination Section
กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Teacher Development Division
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร Personnel Development Section
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University
กลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 6 Education Supervisory Section 6
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ Promotion of Educational Provision and Domestic and International Cooperation
กลุ่มงานประเมินผลการศึกษา Eduational Evaluation Section
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Technology for Learning and Teaching Division
กลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 2 Education Supervisory Section 2
กลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 3 Education Supervisory Section 3
กลุ่มงานตกแต่ง Decoration Section
กลุ่มงานกฎหมายอาคารและข้อมูล Building Laws and Information Section
กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน Land Survey and Map Division
กองควบคุมอาคาร Building Control Division
กลุ่มงานควบคุมอาคาร 1 Building Control Section 1
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม Architectural Section
กลุ่มงานวิศวกรรมอาคาร Building Engineering Section
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 2 Construction Supervision Section 2
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 3 Construction Supervision Section 3
กลุ่มงานสารสนเทศที่ดิน 1 Land Information System Section 1
กลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน Curriculum and Teaching Methods Section
กลุ่มงานประสานการอนุญาตสาธารณูปโภค Public Utilities Permission Coordinating Section
ศูนย์เครื่องมือกล Machinery Unit
กลุ่มงานควบคุมอาคาร 2 Building Control Section 2
กลุ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ 1 Land Acquisition Section 1
กองวิเคราะห์และวิจัย Analysis and Research Division
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 4 Analysis and Research Section 4
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 Road Construction and Maintenance Unit 3
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 4 Road Construction and Maintenance Unit 4
ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 6 Road Construction and Maintenance Unit 6
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ Standard Development and Quality Assurance Section
สำนักการโยธา Public Works Department
กลุ่มงานระบบข้อมูล Information System Section
กลุ่มงานแผนงานโยธา Public Works Planning Section
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 1 Analysis and Research Section 1
กลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Technology for Learning and Teaching Promotion Section
กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี Media and Technology Research and Development Section
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม Planning and Development of Training Curriculum Section
กลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด Development of Scouts and Red Cross Youth Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ Public Health Center 61
ฝ่ายทะเบียนประวัติและประเมินสมรรถภาพ Personnel Record and Performance Evaluation Section
กลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 5 Education Supervisory Section 5
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา Educational Strategy office
กลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา Educational Policy and Planning Section
กองคลัง Finance Division
หน่วยศึกษานิเทศก์ Education Supervisory Unit
กลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 4 Education Supervisory Section 4
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา Public Health Center 62
กลุ่มงานวินัย Disciplinary Section
กลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบใบสำคัญ Accounting and Vouching Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา Public Health Center 64
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 Public Health Center 66
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป Chief of Nursing and General Administration Service Section
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา Branch Public Health Center
กลุ่มงานอัตรากำลังและการจ้าง Personnel Classification and Employment Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ Public Health Center 46
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ Public Health Center 57
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร Public Health Center 60
ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก Public Health Center 32
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา Public Health Center 42
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี Public Health Center 44
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ Public Health Center 59
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ Public Health Center 11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ Public Health Center 27
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี Public Health Center 43
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม Public Health Center 50
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง Public Health Center 53
ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม Public Health Center 54
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร Director of Food Sanitation Division
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง Public Health Center 8
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ Public Health Center 12
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากท่อ Public Health Center 22
กลุ่มงานพัฒนาบริการทางสาธารณสุขและสังคม Public Health and Social Service Development Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน Public Health Center 51
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ Chief of Health Service Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย Public Health Center 20
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา Public Health Center 23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ Public Health Center 26
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า Public Health Center 45
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ Public Health Center 48
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม Public Health Center 30
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล Public Health Center 36
ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา Public Health Center 37
ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จิ๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ Public Health Center 38
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย Public Health Center 41
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา Public Health Center 49
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี Public Health Center 34
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ Public Health Center 39
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ Public Health Center 5
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล - วอน วังตาล Public Health Center 18
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง Public Health Center 25
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ - จิตร ทังสุบุตร Public Health Center 31
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร Chief of Food Consumer Protection Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน Public Health Center 24
กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร Food Center Sanitation Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ Public Health Center 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง Public Health Center 6
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง Public Health Center 21
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท Public Health Center 10
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช Public Health Center 13
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง Public Health Center 14
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว Public Health Center 15
ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ Public Health Center 17
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ Public Health Center 1
หัวหน้ากลุ่มงานเวชภัณฑ์ Chief of Medical Supply Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ Public Health Center 7
ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข Director of Public Health Laboratory Office
กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology Section
กลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Food Selling in Public Place Sanitation Section
ศูนย์บริการสาธารณสุข Public Health Center
กลุ่มงานแผนงานและระบบข้อมูล Planning and Information System Section
กลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรม Behavioral Prevention Section
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรม Chief of Behavioral Prevention Section
กลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Disease Control Section
สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข Public Health Laboratory Office
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร Chief of Market and Food Collective Place Sanitation Section
กลุ่มงานวัณโรค Tuberculosis Section
หัวหน้ากลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา Chief of Immunology Section
กลุ่มจุลชีววิทยา Microbiology Section
หัวหน้ากลุ่มจุลชีววิทยา Chief of Microbiology Section
กองสุขาภิบาลอาหาร Food Sanitation Division
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร Chief of Food Center Sanitation Section
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร Food Consumer Protection Section
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบริการทางสาธารณสุขและสังคม Chief of Public Health and Social Service Development Section
หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Chief of Sexually Transmitted Disease Control Section
หัวหน้ากลุ่มชีวเคมี Chief of Biochemistry Section
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Chief of Food Selling in Public Place Sanitation Section
หัวหน้ากลุ่มงานวัณโรค Chief of Tuberculosis Section
กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร Market and Food Collective Place Sanitation Section
กองเภสัชกรรม Pharmaceutical Division
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม Director of Pharmaceutical Division
กลุ่มงานเวชภัณฑ์ Medical Supply Section
กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน Technical and Planning Section
กลุ่มงานผลิตยา Pharmaceutical Production Section
กลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด Drug Addict Treatment Development Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงาน Chief of Technical and Planning Section
หัวหน้ากลุ่มงานผลิตยา Chief of Pharmaceutical Production Section
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ AIDS, Tuberculosis and Sexually Transmitted Disease Control Division
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Director of AIDS, Tuberculosis and Sexually Transmitted Disease Control Division
ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด Cleansing Service Section
กลุ่มงานออกแบบสวน Park Designing Section
กลุ่มงานสารสนเทศ Information Section
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน Community Economy Development Section
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Occupational Promotion and Product Development Section
กลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ Elderly Care Section
กลุ่มสวนสาธารณะ (1/2) Public Park Section (1/2)
ศูนย์ฝึกดนตรี Music Training Centre
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล Follow - up and Evaluation Section
กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว Tourism Planning Section
กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Tourism Promotion Section
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และประติมากรรม Museum, Art Centre and Sculpture Section
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน Community Capacity Promotion and Development Section
กลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว Family Welfare and Assistance Management Section
บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 "Bang Khae 2" Home for the Elderly
กลุ่มงานของเสียอันตราย Hazardous Substances Section
ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูล Sewage Transfer Section
กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว Tourism Development Section
กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม Cultural Affairs Promotion Section
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง Din Daeng Elderly Service Centre
กลุ่มงานจัดการมูลฝอย Refuse Disposal Section
ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันออก Eastern Area Development Planning Section
ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก Western Area Development Planning Section
กลุ่มงานสารสนเทศทางด้านงบประมาณ Budget Information Section
กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน Public Library Development Section
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค Technical and Technique Development Section
ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง Urban Mapping and Renewal Section
กลุ่มงานฝึกอบรม Training Section
ฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร Commercial Section of Bangkok Metropolitan Administration
ฝ่ายควบคุมระบบการซ่อม Maintenance System Control Section
ฝ่ายซ่อมบำรุง Maintenance Section
ฝ่ายวิศวกรรม Engineering Section
กลุ่มงานจัดหาพัสดุ Supply Acquisition Section
กลุ่มงานควบคุมพัสดุ Supply Control Section
กลุ่มงานตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ (1/2/3) Financial Statement and Receipt Auditing Section (1/2/3)
กลุ่มงานเงินอุดหนุนและเงินกู้ Subsidy and Loan Support Section
กลุ่มงานบำเหน็จบำนาญ (1/2) Pension Section
งานสวัสดิการข้าราชการบำนาญ Retired Government Official Welfare Section
ฝ่ายสื่อสาร Communication Section
กลุ่มงานคดี Litigation Section
ฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ Executive Policy and Special Affairs Section
กลุ่มงานสถิติและข้อมูล Statistic and Data Section
ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ Inspection and Operation Section
กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ Inspection and Operations Division for Area
ศูนย์สารสนเทศจราจร Traffic Information Centre
กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ Planning and Designing Section
กลุ่มงานจัดระบบจราจร Traffic System Management Section
กลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัย Safety Engineering Section
กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร (1/2/3) Traffic Sign Section (1/2/3)
กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร Traffic Light Section
กลุ่มงานระบบจราจรอัจฉริยะ Intellegent Traffic System Section
ศูนย์ควบคุมระบบจราจร Traffic System Control Section
กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชน Mass Transportation System Section
กลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง Transportation Control and Coordination Section
ประธานสภาเขตสวนหลวง Chairman of Suan Luang District Council
กลุ่มงานวิจัย (1/2) Research Section (1/2)
ฝ่ายสำรวจทางผังเมือง Urban Planning Survey Section
ประธานสภาเขตหนองแขม Chairman of Nong Khaem District Council
ประธานสภาเขตหนองจอก Chairman of Nong Chok District Council
ประธานสภาเขตหลักสี่ Chairman of Lak Si District Council
ประธานสภาเขตห้วยขวาง Chairman of Huai Khwang District Council
สมาชิกสภาเขต Member of District Council
สมาชิกสภาเขตคลองเตย Member of Khlong Toei District Council
สมาชิกสภาเขตคลองสาน Member of Khlong San District Council
สมาชิกสภาเขตคลองสามวา Member of Khlong Sam Wa District Council
สมาชิกสภาเขตคันนายาว Member of Khan Na Yao District Council
สมาชิกสภาเขตจตุจักร Member of Chatuchak District Council
สมาชิกสภาเขตจอมทอง Member of Chom Thong District Council
สมาชิกสภาเขตดอนเมือง Member of Donmueang District Council
สมาชิกสภาเขตดินแดง Member of Din Daeng District Council
สมาชิกสภาเขตดุสิต Member of Dusit District Council
สมาชิกสภาเขตตลิ่งชัน Member of Taling Chan District Council
สมาชิกสภาเขตทวีวัฒนา Member of Thawi Watthana District Council
สมาชิกสภาเขตทุ่งครุ Member of Thung Khru District Council
สมาชิกสภาเขตธนบุรี Member of Thon Buri District Council
สมาชิกสภาเขตบางกะปิ Member of Bang Kapi District Council
สมาชิกสภาเขตบางกอกน้อย Member of Bangkok Noi District Council
สมาชิกสภาเขตบางกอกใหญ่ Member of Bangkok Yai District Council
สมาชิกสภาเขตบางขุนเทียน Member of Bang Khun Thian District Council
สมาชิกสภาเขตบางเขน Member of Bang Khen District Council
สมาชิกสภาเขตบางคอแหลม Member of Bang Kho Laem District Council
สมาชิกสภาเขตบางแค Member of Bang Khae District Council
สมาชิกสภาเขตบางซื่อ Member of Bang Sue District Council
สมาชิกสภาเขตบางนา Member of Bang Na District Council
สมาชิกสภาเขตบางบอน Member of Bang Bon District Council
สมาชิกสภาเขตบางพลัด Member of Bang Phlat District Council
สมาชิกสภาเขตบางรัก Member of Bang Rak District Council
สมาชิกสภาเขตบึงกุ่ม Member of Bueng Kum District Council
สมาชิกสภาเขตปทุมวัน Member of Pathum Wan District Council
สมาชิกสภาเขตประเวศ Member of Prawet District Council
สมาชิกสภาเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Member of Pom Prap Sattru Phai District Council
สมาชิกสภาเขตพญาไท Member of Phaya Thai District Council
สมาชิกสภาเขตพระนคร Member of Phra Nakhon District Council
สมาชิกสภาเขตพระโขนง Member of Phra Khanong District Council
สมาชิกสภาเขตภาษีเจริญ Member of Phasi Charoen District Council
สมาชิกสภาเขตมีนบุรี Member of Min Buri District Council
สมาชิกสภาเขตยานนาวา Member of Yan Nawa District Council
สมาชิกสภาเขตราชเทวี Member of Ratchathewi District Council
สมาชิกสภาเขตราษฎร์บูรณะ Member of Rat Burana District Council
สมาชิกสภาเขตลาดกระบัง Member of Lat Krabang District Council
สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว Member of Lat Phrao District Council
สมาชิกสภาเขตวังทองหลาง Member of Wang Thonglang District Council
สมาชิกสภาเขตวัฒนา Member of Vadhana District Council
สมาชิกสภาเขตสะพานสูง Member of Saphan Sung District Council
สมาชิกสภาเขตสาทร Member of Sathon District Council
สมาชิกสภาเขตสายไหม Member of Sai Mai District Council
สมาชิกสภาเขตสัมพันธวงศ์ Member of Samphanthawong District Council
สมาชิกสภาเขตสวนหลวง Member of Suan Luang District Council
สมาชิกสภาเขตหนองแขม Member of Nong Khaem District Council
สมาชิกสภาเขตหนองจอก Member of Nong Chok District Council
สมาชิกสภาเขตหลักสี่ Member of Lak Si District Council
สมาชิกสภาเขตห้วยขวาง Member of Huai Khwang District Council
สวนธนบุรีรมย์ Thonburirom Park
สวนหนองจอก Nong Chok Park
สวนพระนคร Phra Nakhon Park
อุทยานเบญจสิริ Benchasiri Park
สวนหลวง ร. 9 Suan Luang Rama IX Park
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน Rommani Thungsikan Park
สวนกีฬารามอินทรา Ram Indra Sports Park
สวนวชิรเบญจทัศ Wachirabenchatat Park
สวนสันติภาพ Santiphap Park
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ Queen Sirikit Park
สวนจตุจักร Chatuchak Park
สวนลุมพินี Lumphini Park
สำนักงานสวนสาธารณะ Public Parks Office
กองโรงงานกำจัดมูลฝอย Refuse Disposal Division
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง Air Quality and Noise Management Division
กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล Waste and Hazardous Substances Management Division
กลุ่มงานสารสนเทศ Information System Section
กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Participation Promotion Section
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล Planning and Evaluation Section
กองนโยบายและแผนงาน Policy and Planning Division
สำนักสิ่งแวดล้อม Environment Department
กลุ่มงานรายการการเงินและพัฒนาระบบบัญชี Monetary Report and Accounting System Development Section
กลุ่มงานประมวลบัญชีทำการ Operating Account Audit Section
กลุ่มงานประมวลบัญชีงบดุลและบริหารการเงิน Balance Sheet Account Audit and Financial Management Section
สำนักงานเขต District Office
สำนักงานเขตคลองเตย Khlong Toei District Office
สำนักงานเขตคลองสาน Khlong San District Office
สำนักงานเขตคลองสามวา Khlong Sam Wa District Office
สำนักงานเขตคันนายาว Khan Na Yao District Office
สำนักงานเขตจตุจักร Chatuchak District Office
สำนักงานเขตจอมทอง Chom Thong District Office
สำนักงานเขตดอนเมือง Donmueang District Office
สำนักงานเขตดินแดง Din Daeng District Office
สำนักงานเขตดุสิต Dusit District Office
สำนักงานเขตตลิ่งชัน Taling Chan District Office
สำนักงานเขตทวีวัฒนา Thawi Watthana District Office
สำนักงานเขตทุ่งครุ Thung Khru District Office
สำนักงานเขตธนบุรี Thon Buri District Office
สำนักงานเขตบางกะปิ Bang Kapi District Office
สำนักงานเขตบางกอกน้อย Bangkok Noi District Office
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ Bangkok Yai District Office
สำนักงานเขตบางขุนเทียน Bang Khun Thian District Office
สำนักงานเขตบางเขน Bang Khen District Office
สำนักงานเขตบางคอแหลม Bang Kho Laem District Office
สำนักงานเขตบางแค Bang Khae District Office
สำนักงานเขตบางซื่อ Bang Sue District Office
สำนักงานเขตบางนา Bang Na District Office
สำนักงานเขตบางบอน Bang Bon District Office
สำนักงานเขตบางพลัด Bang Phlat District Office
สำนักงานเขตบางรัก Bang Rak District Office
สำนักงานเขตบึงกุ่ม Bueng Kum District Office
สำนักงานเขตปทุมวัน Pathum Wan District Office
สำนักงานเขตประเวศ Prawet District Office
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Pom Prap Sattru Phai District Office
สำนักงานเขตพญาไท Phaya Thai District Office
สำนักงานเขตพระนคร Phra Nakhon District Office
สำนักงานเขตพระโขนง Phra Khanong District Office
สำนักงานเขตภาษีเจริญ Phasi Charoen District Office
สำนักงานเขตมีนบุรี Min Buri District Office
สำนักงานเขตยานนาวา Yan Nawa District Office
สำนักงานเขตราชเทวี Ratchathewi District Office
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ Rat Burana District Office
สำนักงานเขตลาดกระบัง Lat Krabang District Office
สำนักงานเขตลาดพร้าว Lat Phrao District Office
สำนักงานเขตวังทองหลาง Wang Thonglang District Office
สำนักงานเขตวัฒนา Vadhana District Office
สำนักงานเขตสะพานสูง Saphan Sung District Office
สำนักงานเขตสาทร Sathon District Office
สำนักงานเขตสายไหม Sai Mai District Office
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ Samphanthawong District Office
สำนักงานเขตสวนหลวง Suan Luang District Office
สำนักงานเขตหนองแขม Nong Khaem District Office
สำนักงานเขตหนองจอก Nong Chok District Office
สำนักงานเขตหลักสี่ Lak Si District Office
สำนักงานเขตห้วยขวาง Huai Khwang District Office
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย Director of Khlong Toei District
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน Director of Khlong San District
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา Director of Khlong Sam Wa District
ผู้อำนวยการเขตคันนายาว Director of Khan Na Yao District
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร Director of Chatuchak District
ผู้อำนวยการเขตจอมทอง Director of Chom Thong District
ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง Director of Donmueang District
ผู้อำนวยการเขตดินแดง Director of Din Daeng District
ผู้อำนวยการเขตดุสิต Director of Dusit District
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน Director of Taling Chan District
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา Director of Thawi Watthana District
ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ Director of Thung Khru District
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี Director of Thon Buri District
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ Director of Bang Kapi District
ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย Director of Bangkok Noi District
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ Director of Bangkok Yai District
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน Director of Bang Khun Thian District
ผู้อำนวยการเขตบางเขน Director of Bang Khen District
ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม Director of Bang Kho Laem District
ผู้อำนวยการเขตบางแค Director of Bang Khae District
ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ Director of Bang Sue District
ผู้อำนวยการเขตบางนา Director of Bang Na District
ผู้อำนวยการเขตบางบอน Director of Bang Bon District
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด Director of Bang Phlat District
ผู้อำนวยการเขตบางรัก Director of Bang Rak District
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม Director of Bueng Kum District
ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน Director of Pathum Wan District
ผู้อำนวยการเขตประเวศ Director of Prawet District
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Director of Pom Prap Sattru Phai District
ผู้อำนวยการเขตพญาไท Director of Phaya Thai District
ผู้อำนวยการเขตพระนคร Director of Phra Nakhon District
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง Director of Phra Khanong District
ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ Director of Phasi Charoen District
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี Director of Min Buri District
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา Director of Yan Nawa District
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี Director of Ratchathewi District
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ Director of Rat Burana District
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง Director of Lat Krabang District
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว Director of Lat Phrao District
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง Director of Wang Thonglang District
ผู้อำนวยการเขตวัฒนา Director of Vadhana District
ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง Director of Saphan Sung District
ผู้อำนวยการเขตสาทร Director of Sathon District
ผู้อำนวยการเขตสายไหม Director of Sai Mai District
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ Director of Samphanthawong District
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง Director of Suan Luang District
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม Director of Nong Khaem District
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก Director of Nong Chok District
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ Director of Lak Si District
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง Director of Huai Khwang District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย Assistant Director of Khlong Toei District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน Assistant Director of Khlong San District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา Assistant Director of Khlong Sam Wa District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว Assistant Director of Khan Na Yao District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร Assistant Director of Chatuchak District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง Assistant Director of Chom Thong District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง Assistant Director of Donmueang District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง Assistant Director of Din Daeng District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต Assistant Director of Dusit District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน Assistant Director of Taling Chan District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา Assistant Director of Thawi Watthana District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ Assistant Director of Thung Khru District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี Assistant Director of Thon Buri District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ Assistant Director of Bang Kapi District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย Assistant Director of Bangkok Noi District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ Assistant Director of Bangkok Yai District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน Assistant Director of Bang Khun Thian District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน Assistant Director of Bang Khen District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม Assistant Director of Bang Kho Laem District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค Assistant Director of Bang Khae District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ Assistant Director of Bang Sue District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา Assistant Director of Bang Na District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน Assistant Director of Bang Bon District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด Assistant Director of Bang Phlat District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก Assistant Director of Bang Rak District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม Assistant Director of Bueng Kum District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน Assistant Director of Pathum Wan District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ Assistant Director of Prawet District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Assistant Director of Pom Prap Sattru Phai District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท Assistant Director of Phaya Thai District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร Assistant Director of Phra Nakhon District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง Assistant Director of Phra Khanong District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ Assistant Director of Phasi Charoen District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี Assistant Director of Min Buri District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา Assistant Director of Yan Nawa District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี Assistant Director of Ratchathewi District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ Assistant Director of Rat Burana District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง Assistant Director of Lat Krabang District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว Assistant Director of Lat Phrao District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง Assistant Director of Wang Thonglang District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา Assistant Director of Vadhana District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง Assistant Director of Saphan Sung District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร Assistant Director of Sathon District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม Assistant Director of Sai Mai District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ Assistant Director of Samphanthawong District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง Assistant Director of Suan Luang District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม Assistant Director of Nong Khaem District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก Assistant Director of Nong Chok District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ Assistant Director of Lak Si District
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง Assistant Director of Huai Khwang District
ฝ่ายของสำนักงานเขต District Sections
ฝ่ายปกครอง Administration Section
ฝ่ายทะเบียน Registration Section
ฝ่ายโยธา Public Works Section
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล Environment and Sanitation Section
ฝ่ายรายได้ Revenue Section
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ Public Cleansing and Public Park Section
ฝ่ายการศึกษา Education Section
ฝ่ายการคลัง Finance Section
ฝ่ายเทศกิจ City Law Enforcement Section
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม Community Development and Social Welfare Section
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สายตรวจเงินแผ่นดินประจำ กทม.) Office of the Auditor General of Thailand (BMA Auditor)
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Livestock Office
สัสดี Recruiting Officer
หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Commercial Organization
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office
สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration City Market Office
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย Office of BMA’s Weekend Markets
กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Weekend Market Directing Office
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด The Krungthep Thanakom Co. Ltd.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด BMA Savings Cooperative Limited
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration Radio Broadcasting Station
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร The Governor of Bangkok Secretariat
หัวหน้าสำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Head of the Governor of Bangkok Secretariat
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป General Administration Section
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป Chief of General Administration Section
กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Secretarial Section of Governor of Bangkok
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Chief of Secretarial Section of Governor of Bangkok
กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Secretarial Section of Deputy Governor of Bangkok and Adviser to Governor of Bangkok
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Chief of Secretarial Section of Deputy Governor of Bangkok and Adviser to Governor of Bangkok
ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย Political and Policy Co - ordination Section
หัวหน้าฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย Chief of Political and Policy Co - ordination Section
ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ Petition Investigation Section
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ Chief of Petition Investigation Section
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร Secretary – General of the Office of the BMA Civil Service Commission
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร Assistant Secretary – General of the Office of the BMA Civil Service Commission
เลขานุการสำนักสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร Secretary to the Office of the BMA Civil Service Commission
กองบริหารทั่วไป General Administration Division
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป Director of General Administration Division
กลุ่มงานช่วยนักบริหาร Executive Assistant Section
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยนักบริหาร Chief of Executive Assistant Section
ฝ่ายการคลัง Finance Section
หัวหน้าฝ่ายการคลัง Chief of Finance Section
ฝ่ายการประชุม Meeting Section
หัวหน้าฝ่ายการประชุม Chief of Meeting Section
กองสรรหาบุคคล Recruitment Division
ผู้อำนวยการกองสรรหาบุคคล Director of Recruitment Division
กลุ่มงานวิชาการสอบ Technical Examination Section
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสอบ Chief of Technical Examination Section
กลุ่มงานดำเนินการสอบ Examination Operation Section
หัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการสอบ Chief of Examination Operation Section
กลุ่มงานมาตรฐานคุณสมบัติของบุคคล Personnel Qualification Standard Section
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานคุณสมบัติของบุคคล Chief of Personnel Qualification Standard Section
กองระบบงาน Work System Division
ผู้อำนวยการกองระบบงาน Director of Work System Division
กลุ่มงานระบบงานที่ 1 Work System Section 1
หัวหน้ากลุ่มงานระบบงานที่ 1 Chief of Work System Section 1
กลุ่มงานระบบงานที่ 2 Work System Section 2
หัวหน้ากลุ่มงานระบบงานที่ 2 Chief of Work System Section 2
กลุ่มงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล Personnel Administration System and Administration Standard Section
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล Chief of Personnel Administration System and Administration Standard Section
กองอัตรากำลัง Personnel Classification Division
ผู้อำนวยการกองอัตรากำลัง Director of Personnel Classification Division
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 1 Position Section 1
หัวหน้ากลุ่มงานตำแหน่งที่ 1 Chief of Position Section 1
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 2 Position Section 2
หัวหน้ากลุ่มงานตำแหน่งที่ 2 Chief of Position Section 2
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 3 Position Section 3
หัวหน้ากลุ่มงานตำแหน่งที่ 3 Chief of Position Section 3
กลุ่มงานตำแหน่งที่ 4 Position Section 4
หัวหน้ากลุ่มงานตำแหน่งที่ 4 Chief of Position Section 4
กองทะเบียนประวัติข้าราชการ Personnel Record Division
ผู้อำนวยการกองทะเบียนประวัติข้าราชการ Director of Personnel Record Division
กลุ่มงานทะเบียนประวัติข้าราชการที่ 1 Personnel Record Section 1
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติข้าราชการที่ 1 Chief of Personnel Record Section 1
กลุ่มงานทะเบียนประวัติข้าราชการที่ 2 Personnel Record Section 2
หัวหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติข้าราชการที่ 2 Chief of Personnel Record Section 2
กลุ่มงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล Human Resource Information Section
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล Chief of Resource Information Section
กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม Disciplinary and Ethical Promotion Division
ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม Director of Disciplinary and Ethical Promotion Division
กลุ่มงานรักษามาตรฐานวินัย Disciplinary Standard Protection Section
หัวหน้ากลุ่มงานรักษามาตรฐานวินัย Chief of Disciplinary Standard Protection Section
กลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม Ethical and Merit System Promotion Section
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม Chief of Ethical and Merit System Promotion Section
กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม Merit Systems Protection Division
ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม Director of Merit Systems Protection Division
กลุ่มงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม Merit System Protection Section
หัวหน้ากลุ่มงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม Chief of Merit System Protection Section
สภากรุงเทพมหานคร The Bangkok Metropolitan Council
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร The Bangkok Metropolitan Council Secretariat
กลุ่มงานเลขานุการ Secretarial Section
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ Chief of Secretarial Section
กลุ่มกิจการสภา Bangkok Metropolitan Council Affairs Group
หัวหน้ากลุ่มกิจการสภา Head of Bangkok Metropolitan Council Affairs Group
กลุ่มงานต่างประเทศ Foreign Affairs Section
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ Chief of Foreign Affairs Section
กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร The Bangkok Metropolitan Council Service Section
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร Chief of the Bangkok Metropolitan Council Service Section
กลุ่มการประชุม Council Proceedings Group
หัวหน้ากลุ่มการประชุม Head of Council Proceedings Section
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ Standing Committee Proceedings Section
หัวหน้ากลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ Chief of Standing Committee Proceedings Section
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ Council Proceedings and Ad hoc Committee Section
หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ Chief of Council Proceedings and Ad hoc Committee Section
กลุ่มวิชาการและกฎหมาย Technical and Legal Group
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและกฎหมาย Head of Technical and Legal Section
กลุ่มงานบัญญัติและกระทู้ Enactment and Interrogation Section
หัวหน้ากลุ่มงานบัญญัติและกระทู้ Chief of Enactment and Interrogation Section
กลุ่มงานวิชาการ Technical Section
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ Chief of Technical Section
กลุ่มงานกฎหมาย Legal Section
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร The Bangkok Metropolitan Administration Training and Development Institute
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร Director of the Bangkok Metropolitan Administration Training and Development Institute
ส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ Planning and Knowledge Supporting Division
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ Director of Planning and Knowledge Supporting Division
ส่วนวิชาการ Technical Division
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ Director of Technical Division
ส่วนพัฒนาการบริหาร Administrative Development Division
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการบริหาร Director of Administrative Development Division
ส่วนจัดการฝึกอบรม Training Division
ผู้อำนวยการส่วนจัดการฝึกอบรม Director of Training Division
ศูนย์ฝึกอบรม Training Center
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม Director of Training Center
กองกลาง General Affairs Division
ผู้อำนวยการกองกลาง Director of General Affairs Division
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป General Administration Section
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป Chief of General Administration Section
ฝ่ายเลขานุการ Secretarial Section
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ Chief of Secretarial Section
ฝ่ายบริหารเอกสาร Documentary Administration Section
หัวหน้าฝ่ายบริหารเอกสาร Chief of Documentary Administration Section
ศูนย์รับแจ้งทุกข์ Call Center
กองการเจ้าหน้าที่ Personnel Division
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ Director of Personnel Division
ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง Appointment and Assignment Section
หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง Chief of Appointment and Assignment Section
ฝ่ายสวัสดิการ Welfare Section
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ Chief of Welfare Section
ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ Personnel Record and Examination Section
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ Chief of Personnel Record and Examination Section
ฝ่ายวินัย Disciplinary Section
หัวหน้าฝ่ายวินัย Chief of Disciplinary Section
ฝ่ายการลูกจ้าง Employee Section
หัวหน้าฝ่ายการลูกจ้าง Chief of Employee Section
สำนักงานกฎหมายและคดี Legal and Litigation Office
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี Director of Legal and Litigation Office
กลุ่มงานกฎหมายทั่วไป General Legal Section
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายทั่วไป Chief of General Legal Section
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย Legal Development Section
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย Chief of Legal Development Section
กลุ่มงานนิติกรรมสัญญา Juristic Act and Contract Section
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรมสัญญา Chief of Juristic Act and Contract Section
กลุ่มงานคดีปกครอง Administrative Case Section
หัวหน้ากลุ่มงานคดีปกครอง Chief of Administrative Case Section
กลุ่มงานคดีภาษี Tax Case Section
หัวหน้ากลุ่มงานคดีภาษี Chief of Tax Case Section
กลุ่มงานคดีทั่วไป General Case Section
หัวหน้ากลุ่มงานคดีทั่วไป Chief of General Case Section
กลุ่มงานบังคับคดี Execution Section
หัวหน้ากลุ่มงานบังคับคดี Chief of Execution Section
สำนักงานปกครองและทะเบียน Administration and Registration Office
ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน Director of Administration and Registration Office
ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค Internal Security and Provincial Government Division
ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค Director of Internal Security and Provincial Government Division
ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง Administration and Election Division
ผู้อำนวยการส่วนการปกครองและเลือกตั้ง Director of Administration and Election Division
ส่วนบริหารการทะเบียน Registration Management Division
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการทะเบียน Director of Registration Management Division
สำนักงานตรวจสอบภายใน Internal Auditing Office
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน Director of Internal Auditing Office
ส่วนตรวจสอบภายใน 1 Internal Auditing Division 1
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน 1 Director of Internal Auditing Division 1
ส่วนตรวจสอบภายใน 2 Internal Auditing Division 2
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน 2 Director of Internal Auditing Division 2
กลุ่มพัฒนางานตรวจสอบภายใน Internal Auditing Development Group
หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานตรวจสอบภายใน Head of Internal Auditing Development Group
ฝ่ายควบคุมทางผังเมือง Urban Planning Control Section
กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ Planning and Budget Standard Section
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา Sports Promotion Section
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน Youth Sports Training Centre
ฝ่ายมาตรการทางผังเมือง Urban Planning Measure Section
ฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัย Inspection and Planning for Fire Prevention Section
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Fire and Rescue Section
กองปฏิบัติการดับเพลิง Fire Brigade Division
ฝ่ายภูมิสารสนเทศทางผังเมือง Urban Planning Geographic Information Section
ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง Central Area Development Planning Section
ฝ่ายจัดรูปที่ดิน Land Readjustment Section
สถานีดับเพลิง Fire Station
กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน (1/2) Youth Centre Development Section (1/2)
กลุ่มงานดุริยางค์ไทย Thai Orchestra Section
กองประชาสัมพันธ์ Public Relations Division
ฝ่ายการสื่อสาร Communication Section
ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ (1/2) Budget Analysis Section (1/2)
โรงเรียนมัธยมศึกษา Secondary School
ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ Planning and Media Production Section
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ Chief of Planning and Media Production Section
ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว News Analysis Section
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าว Chief of News Analysis Section
ฝ่ายเผยแพร่ Dissemination Section
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ Chief of Dissemination Section
กองงานผู้ตรวจราชการ Inspector General Division
ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ Director of Inspector General Division
ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ Inspector General Directing Section
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ Chief of Inspector General Directing Section
ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล Analysis and Evaluation Section
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล Chief of Analysis and Evaluation Section
กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ Inspector General Assistant Section
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ Chief of Inspector General Assistant Section
กองการต่างประเทศ International Affairs Division
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ Director of International Affairs Division
งานธุรการ General Affairs Section
หัวหน้างานธุรการ Chief of General Affairs Section
กลุ่มงานต่างประเทศ 1 Foreign Affairs Section 1
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ 1 Chief of Foreign Affairs Section 1
กลุ่มงานต่างประเทศ 2 Foreign Affairs Section 2
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ 2 Chief of Foreign Affairs Section 2
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล Strategy and Evaluation Department
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล Director-General of Strategy and Evaluation Department
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล Deputy Director-General of Strategy and Evaluation Department
สำนักงานเลขานุการ Secretarial Division
เลขานุการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล Secretary to Strategy and Evaluation Department
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ Personnel Section
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ Chief of Personnel Section
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ Administrative Strategy Division
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ Chief of Administrative Strategy Division
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ Administrative Strategy Section
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ Chief of Administrative Strategy Section
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล Research and Evaluation Section
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล Chief of Research and Evaluation Section
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง Economic and Financial Strategy Division
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง Director of Economic and Financial Strategy Division
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง Economic and Financial Strategy Section
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง Chief of Economic and Financial Strategy Section
กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ Mission Transfer Co - ordination Section
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ Chief of Mission Transfer Co - ordination Section
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Public Health and Environment Strategy Division
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Director of Public Health and Environment Strategy Division
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข Public Health Strategy Section
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข Chief of Public Health Strategy Section
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Strategy Section
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม Chief of Environmental Strategy Section
กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน Infrastructural Strategy Division