นครโฮจิมินห์ มีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ภายในปี 2025

นครโฮจิมินห์ มีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ภายในปี 2025

นครโฮจิมินห์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยสำนักอุตสาหกรรมและการค้าในวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีมีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนงานด้านโลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ของทั้งประเทศ

นครโฮจิมินห์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยสำนักอุตสาหกรรมและการค้าในวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีมีการหารือในระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนงานด้านโลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ของทั้งประเทศ ในขณะที่จังหวัดใกล้เคียงกำลังส่งออกสินค้าหลักที่สำคัญ นครโฮจิมินห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ หนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong รายงาน นาย Nguyen Ngoc Hoa รองผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวว่า หน่วยงานท้องถิ่นมีการคิดยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ การจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในการบริการที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อเมืองและภูมิภาค ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามลง 16 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางของ นาย Hoa ความท้าทายที่สำคัญของเมืองจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนาขนาดและคุณภาพของการบริการด้านโลจิสติกส์ ทางหน่วยงานภาครัฐได้มีการสอบถามสถาบันวิจัยและการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เวียดนาม (Vietnam Logistics Research and Development Institute: VLI) เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางการกล่าวว่า แนวทางการพัฒนาจะอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยยังมุ่งเป้าในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคสำหรับการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ โดยเป็นไปตามแผนแม่บทของภาครัฐที่ได้รับอนุมัติในปี 2015 แนวทางการพัฒนายังคงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทที่ใช้การบริการด้านโลจิสติกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเพิ่มสมรรถนะด้านการแข่งขันของบริษัท “แนวทางดังกล่าวจะนำเสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค โดยมีการกำหนดสถานที่และขนาดของศูนย์โลจิสติกส์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและขยายขอบเขตการบริการด้านโลจิสติกส์” นาง Thi Hang เจ้าหน้าที่จาก VLI ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า มีสถานีตู้สินค้าจำนวน 12 แห่ง ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นสถานีตู้สินค้าใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ และมีบริการบรรจุหีบห่อสินค้า เธอกล่าวว่า สถานีตู้สินค้าดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับศูนย์โลจิสติกส์ ซึ่งเชื่อมต่อจากพื้นที่ทางน้ำภายในและบริเวณใกล้กับท่าเรือทางทะเล อย่างไรก็ตามสถานีตู้สินค้าดังกล่าวยังไกลจากแหล่งที่มาของสินค้า ทางตอนใต้ของเวียดนามมีสถานีตู้สินค้าใหม่จำนวน 31 แห่ง โดย 24 แห่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครโฮจิมินห์ ตามข้อตักำหนดในปี 2018 โดยกระทรวงการขนส่ง ในปี 2030 จะมีจำนวนสถานีตู้สินค้าในนครโฮจิมินห์ทั้งหมด 8 แห่ง มีพื้นที่ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 102 เฮกเตอร์ เป็น 137 เฮกเตอร์ และจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึงมีพื้นที่สำหรับการบรรทุกและขนส่งตู้สินค้าจาก 1.38 ล้านตู้ เป็น 1.89 ล้านตู้ ปัจจุบันสถานีตู้สินค้า 6 แห่ง ตั้งอยู่ภายใจกลางเมือง อย่างไรก็ตาม สถานีตู้สินค้า 5 ใน 6 แห่งนี้ กำลังมีแผนการรื้อย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ หรือมีการใช้บริการเกินกว่าขีดจำกัดที่สถานีรองรับได้ การสำรวจของสถาบันวิจัยและการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เวียดนาม พบว่าท่าเรือตามเมืองต่างๆประสบปัญหาข้อจำกัด ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่มากเกินไป (overloaded infrastructure) ปัญหาด้านการจราจรอย่างรุนแรง (severe traffic congestion) การแข่งขันที่ไม่สร้างสรรค์ (unhealthy competition) และการขาดการเชื่อมโยง เนื่องมาจากขนาดของพื้นที่และการเชื่อมต่อภายในประเทศไม่เข้มแข็ง ส่วนใหญ่ท่าเทียบเรือท้องถิ่นตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองและชานเมือง จึงไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาความล่าช้าของการพัฒนาบริการท่าเทียบเรือ ส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้า จากการสำรวจพบว่าจากมุมมองขององค์กร ในอนาคตศูนย์โลจิสติกส์จะถูกจัดตั้งในเขต Thu Duc และเขต 9 ทางด้านตะวันออกของนครโฮจิมินห์ เนื่องจากสะดวกต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร และที่ตั้งที่อยู่ติดกับจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นฐานการผลิตสำคัญ 

21 ก.ย. 2563   67  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา