การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะชาวต่างประเทศ

การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะชาวต่างประเทศ

การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะชาวต่างประเทศ

  1. การบริหารจัดการ
  2. การปกครองและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. สังคม การศึกษา วัฒนธรรม
  4. เศรษฐกิจ การคลัง งบประมาณ 
  5. บริหารทรัพยากรบุคคล 
  6. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  7. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา