ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program ประเทศญี่ปุ่น (จันทร์, มกราคม 15, 2018)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program ประเทศญี่ปุ่น (จันทร์, มกราคม 15, 2018)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

----------------------------------

          เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักผังเมือง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วม“โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยในระดับท้องถิ่น” นำโดยนายฟุนายามะ โนริโอะ กรรมการผู้จัดการองค์การ CLAIR สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว   

          ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แสดงเจตจำนงที่จะให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องการกำจัดขยะ และการจัดการน้ำโดยเฉพาะการกักเก็บน้ำใต้ดิน (Water Bank) โดยขอความร่วมมือประสานงานผ่านองค์การ CLAIR ในอนาคตต่อไป ซึ่งทางองค์การ CLAIR มีความยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานให้อย่างเหมาะสมหากกรุงเทพมหานครมีความสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของประเทศญี่ปุ่นทั้งในเชิงวิชาการหรือเทคโนโลยี

          คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครรูปแบบต่างๆ เช่น โรงเรียนฝึกอาชีพ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) โดยการเพิ่มช่องทางการเปิดตลาดใหม่ (Roadshow) ผ่านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเมืองในประเทศจีน นอกจากนี้ ได้รับฟังสรุปงานด้านการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นที่ตามการใช้สอยให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งเขตพื้นที่ (Zone) ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม รวมทั้งการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖  

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา