ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ

 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

การส่งเสริมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติ

          - ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจผ่านความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร เช่น การจัดเวทีให้ภาคธุรกิจจากเมืองต่างๆ ในประเทศจีน หรือเมืองอื่นๆ ได้พบปะกับภาคธุรกิจไทย เพิ่มศักยภาพของ SMEs และ Bangkok Brand

          - แสวงหาความร่วมมือและสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองร่วมกับเมืองสำคัญในต่างประเทศ เช่น การศึกษาและพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ การจัดประชุมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา