งานแปลเอกสาร

งานแปลเอกสาร

1. ใบเสร็จรับเงิน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

    ใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับ

    ใบเสร็จรับเงิน แปลแล้ว

2. ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ผว.กทม.

      ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ต้นฉบับ

      ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ แปลแล้ว

3.สาร ผว.กทม. วันครบรอบ 46 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

      สาร ผว.กทม. วันครบรอบ 46 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ต้นฉบับ

      สาร ผว.กทม. วันครบรอบ 46 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ แปลแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา