การขอตรวจลงตรา (Visa)

การขอตรวจลงตรา (Visa)

สำนักงานการต่างประเทศได้รวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าแบบชั่วคราวของประเทศต่างๆ ไว้ ดังนี้

1. วีซ่าสหรัฐอเมริกา
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ค่าใช้จ่าย สถานที่ยื่นเอกสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : https://th.usembassy.gov/th/visas-th/nonimmigrant-visas-th/

2. วีซ่าแคนาดา
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ค่าใช้จ่าย สถานที่ยื่นเอกสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

3. วีซ่าเชงเก้น
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ค่าใช้จ่าย สถานที่ยื่นเอกสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : https://visa.vfsglobal.com/tha/th/can/apply-visa


ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา