จ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมื่องพี่เมืองน้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมื่องพี่เมืองน้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา