แผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน

แผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน

กรุงเทพมหานครนอกจากจะมีศักยภาพสูงในการเป็นเมืองศูนย์กลาง ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้ว ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น “มหานครศูนย์กลางของอาเซียน” กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบท อาเซียน พ.ศ. 2562 – 2568 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนของกรุงเทพมหานคร ได้รับประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนกำหนดแนวทางความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับเมืองอื่น ๆ ในอาเซียนด้วยบทบาทของการเป็นมหานคร “ศูนย์กลางแห่งการแบ่งปัน ของอาเซียน” สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 “มุ่งหน้าไปด้วยกัน” ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของอาเซียน

แผนการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ในบริบทอาเซียน  พ.ศ. 2562 – 2568

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา