กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง

กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จาก “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง”

กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จาก “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง” โดยรางวัล Asian Townscape Awards จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UN-HABITAT ROAP), Asian Habitat Society (AHS), Fukuoka Asian Urban Research Center (URC) และ Asia Townscape Design Society (ATDeS) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุข เติมเต็มให้กับผู้คนในเอเชีย และมีเป้าหมายเพื่อยกย่องเมือง ภูมิภาค โครงการและกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการก่อสร้างภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย รางวัลฯ ได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ประกอบด้วย 1) การอยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม 2) ความปลอดภัย ความสะดวก และความยั่งยืน 3) การเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ 4) ความเป็นศิลปะ และ 5) การเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอื่นในอนาคต
                  

“โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง” เป็นโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางกายภาพคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่า และเสริมสร้างอัตลักษณ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรมของชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชุมชนริมคลองโอ่งอ่างให้กลับมามีชีวิตชีวา และสามารถรองรับความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง” ได้รับรางวัลในการเป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ซึ่งประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และเนปาล

*ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 

 

 

กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง

10 ส.ค. 2564   149  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา