บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร ภาษาอังกฤษ

บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร ภาษาอังกฤษ

บริการข้อมูลทะเบียนราษฎรภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของสำนักงานเขตสำหรับการให้บริการชาวต่างประเทศในการติดต่องานทะเบียน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ชาวต่างประเทศสามารถดำเนินการด้านงานทะเบียนและ    เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยข้อมูลทะเบียนราษฎรและทั่วไปสำหรับชาวต่างประเทศที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและนำมาเผยแพร่ ได้แก่ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนฐานะ การทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) เป็นต้น

 

ขั้นตอนการทำบัตรชมพู: คำศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีชาวต่างชาติ 

 การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน คู่มือสำหรับชาวต่างประเทศ
เอกสารและข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การขอหนังสือรับรองจัดตังสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การถามและบอกทางภาษาอังกฤษ ความผิดและอัตราค่าปรับ

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา