วิสัยทัศน์ใหม่องค์การ Mayors for Peace “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่โลกที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การ Mayors for Peace “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่โลกที่ยั่งยืน : การสร้างสันติภาพโดยเมืองเพื่อการลดอาวุธและความมั่นคงร่วมกัน” (PX Vision)

12 ต.ค. 2564   105  

องค์การ Mayors for Peace ได้มีวิสัยทัศน์ใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ความว่า “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่โลกที่ยั่งยืน : การสร้างสันติภาพโดยเมืองเพื่อการลดอาวุธและความมั่นคงร่วมกัน (Vision for Peaceful Transformation to a Sustainable World Peacebuilding by Cities for Disarmament and Common Security.)” หรือเรียกสั้น ๆ ว่าวิสัยทัศน์ “PX Vision” เพื่อให้เกิดโลกที่มีความสงบสุขตลอดไป โดยการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดสิ้น และโดยการรักษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมวลมนุษยชาติ บนวิสัยทัศน์ใหม่นี้ องค์การ Mayors for Peace จะสร้างเมืองที่ประชาชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการทำให้เกิดสันติภาพของโลกที่ยั่งยืน

องค์การ Mayors for Peace เป็นองค์การระหว่างประทศที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และเรียกร้องสันติภาพ ความร่วมมือระดับนานาชาติ แสดงให้โลกรับรู้ถึงความเจ็บปวดและโศกนาฏกรรมจากระเบิดปรมาณู และยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในโลก โดยเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีจากทุกเมืองในโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การฯ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญสำหรับมนุษยชาติ

Download วิสัยทัศน์ PX Vision และแผนการปฏิบัติงานใหม่


 

 

วิสัยทัศน์ใหม่องค์การ Mayors for Peace “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่โลกที่ยั่งยืน”

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา