การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 (the 5th ASEAN Mayors Forum 2019) ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562

การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 (the 5th ASEAN Mayors Forum 2019) ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562

สรุปเนื้อหาการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

(the 5th ASEAN Mayors Forum 2019)

กลุ่มภารกิจ : การบริหารจัดการ

  1. ชื่อการประชุม/หัวข้อการหารือ

การประชุม the 5th ASEAN Mayors Forum 2019 : Driving Local Actions for Sustainable and Inclusive Growth

  1. สถานที่

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

  1. วันที่

26 – 28 สิงหาคม 2562

  1. สรุปเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิค (UCLG ASPAC) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

                 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 (Conference Room 1) ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร. เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการองค์การ UCLG ASPAC นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP และนายเปียร์กา ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ       ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี และผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับประเทศและระดับเมือง หน่วยงานราชการของไทย นักวิชาการ และภาคเอกชน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้ ในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อันเป็นวาระของโลก โดยเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ด้านดร. เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการองค์การ UCLG ASPAC ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ       ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินภารกิจเพื่อสร้างเมืองให้มี        ความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศ

                    จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียน ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมเมืองที่สงบสุข 

ในช่วงการประชุมฯ ผู้แทนเมืองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญและผลักดันในฐานะประธานอาเซียนปี พ.ศ. 2562 กล่าวคือ (1) สร้างความยั่งยืนเพื่ออาเซียนที่ยั่งยืน (สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ) (2) ก้าวไกลไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต) และ (3) ร่วมมือร่วมใจไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (เสริมสร้างความเชื่อมโยง) นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น เช่น เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) การพัฒนาการขยายของตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความท้าทายร่วม อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างนายกเทศมนตรีทั้งในอาเซียนและพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก

ภายหลังจากการประชุมฯ ผู้นำเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะออกแถลงการณ์การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนครั้งที่ 5 ร่วมกัน โดยจะนำผลการประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้จาก     การประชุมครั้งนี้ไปใช้เป็นกรอบการทำงานระดับอื่นต่อไป รวมถึงการประชุม Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ 7     จัดโดย UNESCAP ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15–17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  1. การดำเนินงานต่อเนื่อง

สาระสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ      ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการของท้องถิ่นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย จึงนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

  1. ผู้รายงาน

    นางสาววรณัน ธรรมโชติ

   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

   ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

   สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

   โทรศัพท์ 0 2224 8177

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา