สำนักงานการต่างประเทศจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์ ศิรินาค) กล่าวเปิดการสัมมนาฯ

โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันนี้ เป็นภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริมการทำงานด้านการต่างประเทศ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ โดยได้ประชาสัมพันธ์งานของกรุงเทพมหานครให้ต่างประเทศทราบผ่านเมืองและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนวนโยบายด้านการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมค้าระหว่างเมือง ซึ่งเห็นได้จากการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ได้นำภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคราชการมาเชื่อมร้อยและสานความร่วมมือด้วย งานด้านการต่างประเทศจึงไม่ใช่การสานสัมพันธ์เท่านั้นแต่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหานครแห่งเอเชียของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน

ทั้งนี้ การสัมมนาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยในช่วงแรกเป็นการเสวนาหัวข้อ “บทบาทและความท้าทายในงานด้านการต่างประเทศต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากรจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนักวิชาการอิสระ ซึ่งการเสวนานี้ได้ชี้ให้ เห็นถึงความสำคัญในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติมาขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร เนื่องจาก SDGs เปรียบเสมือน ‘Achievement of our Planet’ หรือภาษาสากลที่ใช้สื่อสารการพัฒนาเมืองเพื่ออนาคต เพื่อให้ประเทศหรือเมืองต่าง ๆ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกันทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่างการพัฒนาเมืองและบริการสาธารณะของกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งนำแนวทาง SDGs มาเป็นหลักในการพัฒนาเมืองอย่างรอบด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการจราจร โดยผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครที่ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน SDG ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานครกับ ESCAP และ UN-Habitat จะช่วยเร่งการส่งเสริมการขับเคลื่อน SDG ระดับท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงดังกล่าว ด้านนายวิทูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกล่าวตอนหนึ่งว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน SDG และนำมาใช้ในการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี สำหรับสิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกคน

ในช่วงที่สอง ได้มีการนำเสนอผลการศึกษา “ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ (Strategy Positioning) และร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในบริบทเมืองมหานครแห่งเอเชีย ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพร สอนศรี และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ซึ่งได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครฯ แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบถึงแนวทางการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า พร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนแผนฉบับดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อร่างแผนฯ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างฯ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผล ต่อไป

 

18 ก.ค. 2565   39  

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์ ศิรินาค) กล่าวเปิดการสัมมนาฯ

สำนักงานการต่างประเทศจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา