สำนักงานการต่างประเทศจัดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ - Made in Bangkok: Top-Ranked Collections”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ - Made in Bangkok: Top-Ranked Collections” ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและส่งเสริมการตลาดกับผู้ซื้อชาวต่างชาติ และแนะนำผลิตภัณฑ์คัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น และผู้ประกอบการมีความพร้อมในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศมาจัดแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างประเทศได้ โดยจัดแสดงสินค้าจากหมวดการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวนรวม 20 ผลิตภัณฑ์

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในการเปิดกิจกรรมฯ กล่าวว่า การก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียและการขับเคลื่อนนโยบายการขยายโอกาสขยายช่องทางให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) ต้องอาศัยการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทางเศรษฐกิจ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครผ่านโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand)

การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคต่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการสร้างช่องทางในการรับฟัง ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์คัดสรรกรุงเทพมหานครของผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะและสื่อสารกับผู้ซื้อโดยตรง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการฯ และผลิตภัณฑ์ฯ ให้มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมขยายออกสู่ตลาดนานาชาติ

เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังการระบาดของโรคโควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ

ในกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ และชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมชม ทดลอง และลงคะแนนเพื่อจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมให้เป็นของขวัญของฝากให้ชาวต่างชาติ โดยจะได้จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกและลงคะแนนไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศต่อไป ซึ่งในงานฯ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต และผู้แทนจากชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

28 ส.ค. 2565   23  

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ - Made in Bangkok: Top-Ranked Collections” ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน

สำนักงานการต่างประเทศจัดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ - Made in Bangkok: Top-Ranked Collections”

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา