กทม.หารือนานาชาติแก้ไขปัญหาเมือง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

 

 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวปราศรัยพิเศษ ในการประชุม Asia-Pacific Business Forum 2022 วานนี้ (26 ส.ค.65) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตามนโยบาย 216 ข้อ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน เช่น สิ่งแวดล้อมดี การบริหารจัดการขยะ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยกรุงเทพมหานครจะต้องทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา ได้หารือร่วมกับ ดร. อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร ESCAP รวมทั้งผู้บริหาร ESCAP เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับ ESCAP ในการแก้ไขปัญหาเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การจราจร การระบายน้ำ การจัดการขยะ พลังงาน ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 ต่อไป

28 ส.ค. 2565   16  

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวปราศรัยพิเศษ ในการประชุม Asia-Pacific Business Forum 2022 วานนี้ (26 ส.ค.65) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

กทม.หารือนานาชาติแก้ไขปัญหาเมือง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา