ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=OTc1REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

9 ก.ย. 2565   85  

ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น การลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย การลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามลิงค์  https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=OTc1REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==

ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา