การประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership สำหรับนโยบาย “Open Contracting : จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส”

การประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership สำหรับนโยบาย “Open Contracting : จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส”

6 ต.ค. 2565   110  

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและคดี และ สำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership สำหรับนโยบาย “Open Contracting : จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านโปรแกรม ZOOM

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและคดี และ สำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Open Contracting Partnership สำหรับนโยบาย “Open Contracting : จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและOpen Data Partnership เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านโปรแกรม ZOOM โดย Ms. Bernadine Fernz หัวหน้าแผนกโครงสร้างพื้นฐาน และ Ms. Nanda Sihombing ผู้จัดการโครงการประจำภูมิภาคเอเชีย  Open Contracting Partnership ได้นำเสนอตัวอย่างแผนงานการดำเนินการเกี่ยวกับ Open Contracting ในเมืองอื่นๆ 
จากประเทศต่างๆ เพื่อประกอบการหารือความเหมาะสมในการดำเนินงานร่วมกับกรุงเทพมหานครซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำ Open Contracting หรือการทำสัญญาแบบเปิด คือ การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมศักยภาพในการบริหารงานของหน่วยงานโดยสร้างมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถอ่านและตีความได้ด้วยเครื่องและคนที่ เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมติดตามสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งผู้แทนจาก Open Contracting Partnership แนะนำให้กรุงเทพมหานครกำหนดวัตถุประสงค์และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาจัดทำ Open Contracting ให้มี
ความชัดเจน 
โดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งว่ากรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการคอร์รัปชัน การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและการต่อยอดระบบและมาตรฐานเดิมที่กรุงเทพมหานครใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยกรุงเทพมหานครจะต้องจัดเตรียมข้อมูลและกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  ซึ่งผู้แทนจาก Open Contracting Partnership กำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 โดยช่วงหกเดือนแรกของการดำเนินโครงการฯ เป็นการกำหนดแผนงาน  ซึ่ง 3 เดือนแรกเป็นการเตรียมข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานครที่จะนำมาใช้ในโครงการฯ และกำหนดเป้าหมาย รวมถึงจัดลำดับความสำคัญ และในเดือนตุลาคม 2565 จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในตอนท้ายนายศานนท์ หวังสร้างบุญ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตามโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักการคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการฯ

     

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา