รองผู้ว่าฯ ทวิดา ร่วมปิดโครงการความร่วมมือ Global Future Cities พร้อมนำความรู้ที่ได้พัฒนากรุงเทพฯ

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ร่วมปิดโครงการความร่วมมือ Global Future Cities พร้อมนำความรู้ที่ได้พัฒนากรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ Global Future Cities (GFC) เป็นโครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการในด้านการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พร้อมมอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ภายใต้การสรับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วม(Flood Modeling) ให้แก่คณะทำงานของสำนักการระบายน้ำ การศึกษาการจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management) ซึ่งใช้ชุมชนริมคลองเจ้าคุณสิงห์เป็นต้นแบบ การร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน การเชื่อมต่อขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ และส่งเสริมการวางผังเมืองที่คำนึงถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย เศรษฐกิจ พื้นที่สาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำผลการศึกษา ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป

 

 

 

 

19 ต.ค. 2565   24  

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ร่วมปิดโครงการความร่วมมือ Global Future Cities พร้อมนำความรู้ที่ได้พัฒนากรุงเทพฯ สำหรับโครงการ Global Future Cities (GFC) เป็นโครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการในด้านการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ร่วมปิดโครงการความร่วมมือ Global Future Cities พร้อมนำความรู้ที่ได้พัฒนากรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา