การสัมมนา Green Mobility and Urban Rail ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ

การสัมมนา Green Mobility and Urban Rail ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ

2 พ.ย. 2565   37  

ผู้ว่า ชัชชาติฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลปิดการสัมมนา Green Mobility and Urban Rail ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ และมอบหมายผู้แทนกรุงเทพมหานครจากสำนักการจราจรและขนส่งเข้าร่วมการ สัมมนาฯ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนาย ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเปิด การสัมมนาว่าด้วยการขนส่งสีเขียวและการขนส่งทางราง (Green Mobility and Urban Rail Seminar) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิทยาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานสะอาด (ไฮโดรเจน และไฟฟ้า) พร้อมแนะนำบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนระบบอย่างครบวงจร นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ระบบขนส่งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศไทยและโครงการที่กำลังดำเนินการ การสัมมนาดังกล่าวได้เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดำเนินการด้านการขนส่งทางรางและการขนส่งสีเขียว เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สำหรับกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกองนโยบาย และแผน และสำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจาก   สำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ในส่วนของในช่วงค่ำ  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทล เนื่องในโอกาสปิดการสัมมนาฯ โดยได้แสดงความยินดีที่การสัมมนาฯ ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี พร้อมเน้นย้ำการสานต่อความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งที่ปลอดภัย สีเขียว และสะดวกสบายเป็นนโยบายสำคัญ เนื่องจากการสัญจรอย่างสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในเมือง นอกจากนี้  นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ได้นำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชมจิตรกรรมบนกำแพงรอบสถานทูตฯ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ไทย–ฝรั่งเศส อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา