ผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ และภาคีเครือข่าย

เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถ
ในการตั้งรับปรับตัว (
Resilient Urban Centre and Surrounds: RUCAS)

 

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานการต่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ และภาคีเครือข่าย เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบ
ให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centre and Surrounds: RUCAS) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 4 ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

โครงการ RUCaS ริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT) และดำเนินการโดยองค์การ Water Sensitive Cities Australia มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สามารถตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) มาปรับใช้ เช่น การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อีกทั้งยังนำแนวคิดด้านการจัดการน้ำมาเป็นตัวหลักในการดำเนินการ เพื่อช่วยให้เมืองสามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’ ซึ่งหมายถึงพื้นที่สีเขียว และ ‘สีเทา’ ซึ่งหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ จึงเชิญให้กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ RUCaS โดยขอให้กรุงเทพมหานครเสนอโครงการ/พื้นที่ที่คาดว่าจะดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการฯ จะประกอบด้วย

(1) ทักษะและความสามารถทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) แบบผสมผสาน เพื่อให้เมืองสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น

(2) ร่างแบบของโครงการต้นแบบที่ประกอบด้วยทางเลือกต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) ในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ สวนสาธารณะ

(3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานและขยายผล เช่น ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและกลไกการจัดหาเงินทุน

ในการนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการ RUCaS และการนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) มาใช้ในโครงการของกรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมเสนอโครงการ/พื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

(1) โครงการนำร่องในพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland)

(2) โครงการนำร่องในสวนสาธารณะ

(3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’ ด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ

(4) โครงการบริหารจัดการสวนสาธารณะแบบผสมผสานโดยใช้แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติ (NbS) และโครงสร้างพื้นฐาน ‘สีเขียว’

8 พ.ย. 2565   20  

กรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สามารถตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ผู้แทนกรุงเทพมหานครประชุมหารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา