ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อขอบคุณและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรพันธมิตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

 

(18 ม.ค. 2566) เวลา 19.00 น. : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อขอบคุณและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรพันธมิตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน จากองค์กรและบริษัทด้านการเงินและพลังงาน ทั้งนี้ ระหว่างงานเลี้ยง ผู้บริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้นำเสนอประสบการณ์ “สิ่งที่ ADB ได้เรียนรู้จาก การทำงานกับภาคเอกชนของประเทศไทย (What We've Learned from Working with Thailand's Private Sector)”

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษราฯ ได้หารือกับ Ms. Suzanne C. Gaboury ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักปฏิบัติการภาคเอกชนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และ Mr. Anouj Mehta ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย (ADB) ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในอนาคต ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการเงินการคลัง

 

24 ม.ค. 2566   11  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อขอบคุณและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรพันธมิตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อขอบคุณและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรพันธมิตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา