นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

2 ก.พ. 2566   19  

 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม “นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง

ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน” ระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยพิธีเปิดนิทรรศการฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.

กรุงเทพมหานครและกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน จะจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยจะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งสองเมืองระหว่างวันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองของกรุงอัสตานา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร และกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ กรุงอัสตานา จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานคร ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงอัสตานาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยข้อมูลที่ทั้งสองเมืองจะนำเสนอ ได้แก่ ประวัติเมือง สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางและภูมิประเทศ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ฯลฯ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงอัสตานา สาธารณรัฐ-คาซัคสถาน โดยได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 โดยมีสาขาแลกเปลี่ยน ได้แก่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การบริหารเมือง ผังเมือง สิ่งแวดล้อม กิจการเยาวชน และเกษตรกรรม

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา