ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (IYCPF)

บัดนี้ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประชุม ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมทั้ง วัน เวลา สถานที่ และเกณฑ์การคัดเลือก

23 ก.พ. 2566   271  

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (IYCPF)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา