ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (IYCPF) (เพิ่มเติม)

ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมฯ พบว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพิ่มเติม จำนวน 3 คน

24 ก.พ. 2566   146  

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (IYCPF) (เพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา