ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พบว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพิ่มเติม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

3 มี.ค. 2566   232  

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา