ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเพิ่มโอกาสด้านธุรกิจการค้า การลงทุน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก (Mrs. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้ ทั้งนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์
ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

 

ประเด็นการหารือแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการศึกษา
เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระหว่างนักลงทุนของกรุงเทพมหานคร และสหรัฐอเมริกา 

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามร่วมกัน 3 ครั้ง ประกอบด้วย

  • ข้อตกลงความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2505
  • ข้อตกลงยืนยันความสัมพันธ์ลักษณะเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2545
  • ความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555

โดยสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา สาธารณสุขและเยาวชน

 

 

16 มี.ค. 2566   7  

(14 มี.ค.2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก (Mrs. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้ ทั้งนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเพิ่มโอกาสด้านธุรกิจการค้า การลงทุน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา