เลขานุการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งราชอาณาจักรภูฏานเข้าพบหารือเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติและการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยของกรุงเทพมหานคร

เลขานุการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งราชอาณาจักรภูฏานเข้าพบหารือเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติและการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยของกรุงเทพมหานคร

นายพุนโช โทบเก (Phuntsho Tobgay) เลขานุการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมนายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือ (Partnership Advisor) จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้เข้าพบนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ ที่ปรึกษาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือในประเด็นการบริหารจัดการเมืองเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ น้ำท่วม รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดภัย และแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map) ของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๒๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

นายพรพรหมฯ ได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร และนโยบายการจัดการน้ำท่วม รวมถึงวิธีการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการบูรณาการของหลายภาคส่วนในการพัฒนาระบบเตือนภัย

นายวิสุทธิ์ฯ ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เสี่ยงภัยของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Risk Map) ซึ่งนายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอถึงแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map) ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยเป็นข้อมูลจากสำนักทั้ง ๑๖ สำนักของกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา