กทม. กระชับสัมพันธ์โฮจิมินห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมพัฒนา 2 เมือง

กทม. กระชับสัมพันธ์โฮจิมินห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมพัฒนา 2 เมือง

(6 มิ.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายฝ่าม แถ่งห์ เกียน รองประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์และคณะผู้แทนสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิ.ย. 67 เพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้กรอบความสัมพันธ์ฉันมิตร และหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการเมืองร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์และคณะ ที่มาเยือนกรุงเทพมหานคร ถือเป็นโอกาสให้ทั้ง 2 เมืองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีคิด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 เมืองในอนาคต นครโฮจิมินห์และกรุงเทพมหานครมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 เมือง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน และหากมีนักลงทุนประสงค์อยากมาลงทุนในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งมาได้เลยพร้อมช่วยเหลือดูแล รวมถึงหากจะประสานงานเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน นอกจากนี้อยากให้มีการแลกเปลี่ยนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกัน เป็นต้น

 

กรุงเทพมหานครและนครโฮจิมินห์ได้ลงนามในความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยได้ตกลงมีความร่วมมือกันในหลายด้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การค้า การลงทุน การศึกษาและการฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การวางผังเมือง การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 ครบรอบความสัมพันธ์ฯ เป็นระยะเวลา 9 ปี

 

นครโฮจิมินห์ มีชื่อเดิมว่า ไซ่ง่อน (Saigon) เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ พื้นที่ 2,095.5 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพมหานคร (1,569 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 25 สภาพภูมิศาสตร์ นครโฮจิมินห์ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่านซึ่งไหลไป ทางตะวันออกลงสู่ทะเล ปัจจุบันนครโฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบรรดา 63 จังหวัดของประเทศเวียดนาม และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของเวียดนาม เพราะเคยปกครองโดยระบบเสรีนิยม จึงเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ที่นครนี้ เป็นเมืองที่มี GDP และมีกำลังซื้อแฝงจากกลุ่มเวียดนามโพ้นทะเลสูงที่สุดในประเทศ และเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงินการธนาคาร ศูนย์กลางด้านการศึกษาและสุขภาพ พยาบาล อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

 

โอกาสนี้มี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับรองประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์และคณะ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

13 มิ.ย. 2567   27  

(6 มิ.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายฝ่าม แถ่งห์ เกียน รองประธานสภาประชาชนนครโฮจิมินห์และคณะผู้แทนสภาประชาชนนครโฮจิมินห์

กทม. กระชับสัมพันธ์โฮจิมินห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมพัฒนา 2 เมือง

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา