ข้อมูลทั่วไปขององค์การระหว่างประเทศ หรือ เครือข่ายต่างประเทศ หรือ เมืองในต่างประเทศ ที่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นสมาชิก


ICLEI: Local Governments for Sustainability


Asian Mayors Forum (AMF)


Asian Mayors Forum (AMF)


Mayors for Peace


J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations


Mayors for Peace


J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations


Asian Mayors Forum (AMF)


Asian Mayors Forum (AMF)


J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations


ICLEI: Local Governments for Sustainability


C40 Cities Climate Leadership Group


J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations


Asian Mayors Forum (AMF)


Mayors for Peace


C40 Cities Climate Leadership Group


Mayors for Peace


Asian Mayors Forum (AMF)


C40 Cities Climate Leadership Group


Metropolis


J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations


Asian - Pacific City Summit (APCS)


Asian - Pacific City Summit (APCS)


Asian - Pacific City Summit (APCS)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา