นครเซี่ยงไฮ้ประชาสัมพันธ์เมือง: Shanghai: Let's Meet

นครเซี่ยงไฮ้ขอประชาสัมพันธ์เมืองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานคร

19 ต.ค. 2564   197  

 

 

สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ผ่านการแลกเปลี่ยนวิดีโอประชาสัมพันธ์เมือง ในโอกาสนี้ เรามีความยินดีที่จะร่วมแบ่งปันวิดีโอขนาดสั้นจากเมืองพี่เมืองน้องของเรา "นครเซี่ยงไฮ้" สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนครเซี่ยงไฮ้ได้นำเสนอวิดีโอการพัฒนาเมืองที่พร้อมตอบสนองชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือน นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น การล่องเรือชมแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แบ่งนครเซี่ยงไฮ้ออกเป็น 2 ฝั่ง คล้ายกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่แบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเช่นกัน โดยฝั่งตะวันตก เรียกว่า ผู่ซี เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเมืองเดิมและไว่ทาน และฝั่งตะวันออก เรียกว่า ผู่ตง เป็นที่ตั้งย่านการเงินลู่เจียจุ่ย