คณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทยจำนวน 6 คน

นำโดยนางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ รองประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล) นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความยินดีที่ได้พบคณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส - ไทย ในฐานะ

นักลงทุนที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยกรุงเทพมหานครยินดีพิจารณาอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจฝรั่งเศสมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ กล่าวถึงข้อมูลของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งเป็นหอการค้า

ต่างประเทศแรก ๆ ที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในปี 2509 ปัจจุบันมีอายุครบรอบ 55 ปี โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และสนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและของบริษัทไทยในประเทศฝรั่งเศส

                ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลและความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำแนวคิดเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน เช่น ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนระบบการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะสามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย เช่น การจราจรและขนส่ง การจัดการขยะ พลังงาน เป็นต้น ตลอดจนถึงการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในฝรั่งเศส ซึ่งหอการค้าฝรั่งเศส-ไทยยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกรุงเทพมหานครข้างต้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

25 ก.ค. 2565   34  

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทยจำนวน 6 คน นำโดยนางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ รองประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะผู้แทนหอการค้าฝรั่งเศส – ไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา