การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การระหว่างประเทศ

2 ส.ค. 2565   105  

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยองค์การ J.CLAIR Singapore ได้ให้การสนับสนุนเป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การระหว่างประเทศ

โดยองค์การ J.CLAIR Singapore ได้ให้การสนับสนุนเป็นผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน

ผู้แทนจากองค์การ J.CLAIR Singapore ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการฝึกอบรมพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมไปถึงการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของเมือง Oyama ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่อง 1) ความพยายามในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับต่างประเทศให้กับประชาชน 2) ความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 3) การสนับสนุนชาวต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของเมือง Ichinomiya ในการจัดงานเทศกาลท้องถิ่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยมาตรการจัดการอย่างปลอดภัย

ในช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม ผู้แทนจากองค์การ J.CLAIR Singapore และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการกำกับดูแลกิจการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา