คณะผู้แทนจาก National Health Service (NHS) ศึกษาดูงานสำนักการแพทย์ กทม.

คณะผู้แทนจาก National Health Service (NHS) ศึกษาดูงานสำนักการแพทย์ กทม.

(12 ก.ย. 2566) ผู้แทนจากบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service หรือ NHS) ประเทศอังกฤษ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ การป้องกันโรค การฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์และหารือการจัดการความท้าทายทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย ระบบการดูแลสุขภาพ และระบบสาธารณสุข

นางคัชรินทร์ เจียมศริริพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลกลางได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Health Service (NHS) ประเทศอังกฤษ เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงเยี่ยมชมบริการทางการแพทย์ การป้องกันโรค และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และหารือด้านการให้บริการผู้ป่วย การจัดการประจำวัน ระบบการดูแลสุขภาพทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และระบบสาธารณสุขของทั้งกรุงเทพมหานครและอังกฤษผู้บริหารสำนักการแพทย์ได้นำคณะ NHS เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลกลาง ได้แก่ แผนกรังสีวินิจฉัย
แผนกจิตเวช รวมถึงแผนกฉุกเฉิน ซึ่งมี Motorlance รถจักรยานยนต์พยาบาลที่ใช้ในการเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ภายใน 8 นาที (2 นาที ออกจากที่ตั้งและ 6 นาที เดินทางถึงคนไข้)

ทั้งนี้ บริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service หรือ NHS) เป็นหน่วยงานดูแลสุขภาพในประเทศอังกฤษ รับผิดชอบการรักษาหลากหลายสาขา ตามมาตรฐานการเข้าถึงการรักษาของ NHS ได้แก่ โรคมะเร็ง สุขภาพจิต ระบบบริการปฐมภูมิ การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม เวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงาน NHS Foundation Trusts / NHS Trusts เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพกับ NHS ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร (Board of executive) และคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) คือ กรรมการจากภายนอก หรือกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) ทั้งนี้ NHS Foundation Trusts / NHS Trusts กำลังพยายามที่จะให้บริการสุขภาพอย่างทันท่วงทีในระดับโลกและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและการดู แลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้บริการดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิในประเทศอังกฤษ โดยให้บริการใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) โรงพยาบาล (ฉุกเฉิน) 2) บริการรถพยาบาลเพื่อการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอื่นในสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน 3) บริการสุขภาพชุมชน รวมถึงการเยี่ยมบ้าน การรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและบริการผู้ป่วยนอก 4) สุขภาพจิต ซึ่งยังไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมระหว่างบริการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ และพบว่า มีผู้ใหญ่เพียง 26 เปอร์เซ็นต์ที่มีประเด็นสุขภาพจิตที่ได้รับการดูแลรักษา ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจิตยังเพิ่มขึ้นน้อยและขาดศักยภาพในการให้บริการที่เพียงพอ ษาหลากหลายสาขา ตามมาตรฐานการเข้าถึงการรักษาของ NHS ได้แก่ โรคมะเร็ง สุขภาพจิต ระบบบริการปฐมภูมิ การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม เวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา