ข่าวสถานการณ์โลก


What are “Health Passports” and will they help you travel again?


“Immunity Passports” in the context of COVID-19


พาสปอร์ตสุขภาพคืออะไร และจะช่วยให้เดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งได้หรือไม่


“พาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน” ในบริบทของโรคโควิด 19


Flexible working will be a new normal after virus


การทำงานแบบยืดหยุ่นจะเป็นวิถีชีวิตใหม่หลังการเกิดไวรัส


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำหนดวันครบรอบวันเกิด 130 ปี ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์...


Vietnam marks Ho Chi Minh’s 130th birthday; prepares for victory over COVID-19


Windows to be Open While Air Conditioners Run on Busan Buses


รถโดยสารประจำทางปรับอากาศในนครปูซานจะต้องเปิดหน้าต่างขณะวิ่ง


Budapest Airport constructing new baggage sorting hall


สนามบินบูดาเปสต์กำลังสร้างอาคารคัดกรองสัมภาระแห่งใหม่


Government expert panel presents guidelines on “New Social Behavior


รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอแนะแนวปฏิบัติ “พฤติกรรมทางสังคมใหม่


ซิดนีย์จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน


Sydney to get museum of history of Chinese settlement


There is no returning to normal after COVID-19. But there is a path forward.


ไม่มีการกลับมาเป็นปกติหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จะ...


นายกเทศมนตรีโบเซอร์ประกาศขยายคำสั่งให้อยู่กับบ้าน และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขไปจน...


Mayor Bowser Extends Stay at Home Order and Public Health Emergency through June...


3 Tips to Avoid WFH Burnout


เคล็ดลับ 3 ข้อ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการหมดไฟจากการทำงานที่บ้าน


Lessons from Vietnam’s COVID-19 victories


บทเรียนจากชัยชนะของเวียดนามต่อโควิด-19

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา